کلیپ تصویری

کلیپ تصویری با فرمت 3gp  حاج مهدی مختاری و حاج رضا نارویی (بیت الرقیه(س)زاهدان)

دانلود


 

نوشته شده توسط خادم الرقیه در چهارشنبه بیست و هفتم بهمن 1389 ساعت 11:12 موضوع مراسمات دهه اول محرم 1388-بیت الرقیه(س) | سایت بیت الرقیه (س) زاهدان|


مراسم عزاداری شب عاشورا محرم (روضه حضرت امام حسین(ع))1388

   مراسم عزاداری شب عاشورا محرم (روضه حضرت امام حسین(ع))1388

اجرا شده در هیئت بیت الرقیه (س) زاهدان

مداحان حاج مهدی مختاری و حاج محمد رضا ناروئیبخش اول      بخش دوم     بخش سوم     بخش چهارم       بخش پنجم    بخش ششم 

بخش هفتم     بخش هشتم     بخش نهم   بخش دهم     بخش یازدهم     بخش دوازدهم

بخش سیزدهم   بخش چهاردهم     بخش پانزدهم     بخش شانزدهم        بخش هفدهم  

  
بخش هجدهم     بخش نوزدهم    بخش بیستم    بخش بیست و یکم    بخش ییست و دوم


 

نوشته شده توسط خادم الرقیه در شنبه بیست و ششم دی 1388 ساعت 16:21 موضوع مراسمات دهه اول محرم 1388-بیت الرقیه(س) | سایت بیت الرقیه (س) زاهدان|


مراسم عزاداری شب تاسوعا محرم (روضه حضرت ابلفضل العباس(ع))1388

مراسم عزاداری شب تاسوعا محرم (روضه حضرت ابلفضل العباس(ع))1388

اجرا شده در هیئت بیت الرقیه (س) زاهدان

مداحان حاج مهدی مختاری و حاج محمد رضا ناروئی


بخش اول     بخش دوم     بخش سوم       بخش چهارم      بخش پنجم    

 
بخش ششم     بخش هفتم     بخش هشتم     بخش نهم        بخش دهم 

 
بخش یازدهم  بخش داوزدهم    بخش سیزدهم    بخش چهاردهم     بخش پانزدهم 


 

نوشته شده توسط خادم الرقیه در دوشنبه بیست و یکم دی 1388 ساعت 13:37 موضوع مراسمات دهه اول محرم 1388-بیت الرقیه(س) | سایت بیت الرقیه (س) زاهدان|


مراسم عزاداری شب هشتم محرم (روضه حضرت علی اکبر (ع))1388

مراسم عزاداری شب هشتم محرم (روضه حضرت علی اکبر (ع))1388

اجرا شده در هیئت بیت الرقیه (س) زاهدان

مداحان حاج مهدی مختاری و حاج محمد رضا ناروئی

بخش اول     بخش دوم     بخش سوم      بخش چهارم      بخش پنجم      بخش ششم 

بخش هفتم    بخش هشتم     بخش نهم      بخش دهم    بخش یازدهم    بخش دوازدهم 

بخش سیزدهم     بخش چهاردهم    بخش پانزدهم     بخش شانزدهم


 

نوشته شده توسط خادم الرقیه در شنبه نوزدهم دی 1388 ساعت 21:54 موضوع مراسمات دهه اول محرم 1388-بیت الرقیه(س) | سایت بیت الرقیه (س) زاهدان|


مراسم عزاداری شب هفتم محرم (روضه حضرت علی اصغر (ع))1388

مراسم عزاداری شب هفتم محرم (روضه حضرت علی اصغر (ع))1388

اجرا شده در هیئت بیت الرقیه (س) زاهدان

مداحان حاج مهدی مختاری و حاج محمد رضا ناروئی
 
 
بخش اول      بخش دوم     بخش سوم    بخش چهارم     بخش پنجم    بخش ششم    بخش هفتم 
 
بخش هشتم   بخش نهم  بخش دهم  بخش یازدهم  بخش دوازدهم  بخش سیزدهم  بخش چهاردهم


 

نوشته شده توسط خادم الرقیه در جمعه هجدهم دی 1388 ساعت 14:10 موضوع مراسمات دهه اول محرم 1388-بیت الرقیه(س) | سایت بیت الرقیه (س) زاهدان|


مراسم عزاداری شب ششم محرم (روضه حضرت قاسم ابن الحسن (ع))1388

مراسم عزاداری شب ششم محرم (روضه حضرت قاسم ابن الحسن (ع))1388

اجرا شده در هیئت بیت الرقیه (س) زاهدان

مداحان حاج مهدی مختاری و حاج محمد رضا ناروئی

 
بخش اول     بخش دوم    بخش سوم    بخش چهارم    بخش پنجم      بخش ششم      بخش هفتم 

بخش هشتم   بخش نهم   بخش دهم    بخش یازدهم  بخش دوازدهم   بخش سیزدهم  بخش چهاردهم


 

نوشته شده توسط خادم الرقیه در جمعه هجدهم دی 1388 ساعت 13:5 موضوع مراسمات دهه اول محرم 1388-بیت الرقیه(س) | سایت بیت الرقیه (س) زاهدان|


مراسم عزاداری شب چهارم محرم(روضه حضرت حر(َع)) 1388

مراسم عزاداری شب چهارم محرم(روضه حضرت حر(َع)) 1388

اجرا شده در هیئت بیت الرقیه (س) زاهدان

مداحان حاج مهدی مختاری و حاج محمد رضا ناروئی


بخش اول      بخش دوم   بخش سوم      بخش چهارم      بخش پنجم       بخش ششم

بخش هفتم     بخش هشتم   بخش نهم    بخش دهم    بخش یازدهم      بخش دوازدهم


 

نوشته شده توسط خادم الرقیه در جمعه هجدهم دی 1388 ساعت 13:4 موضوع مراسمات دهه اول محرم 1388-بیت الرقیه(س) | سایت بیت الرقیه (س) زاهدان|


مراسم عزاداری شب سوم محرم(روضه حضرت رقیه (س)) 1388

مراسم عزاداری شب سوم محرم(روضه حضرت رقیه (س)) 1388

اجرا شده در هیئت بیت الرقیه (س) زاهدان

مداحان حاج مهدی مختاری و حاج محمد رضا ناروئی


بخش اول    بخش دوم   بخش سوم   بخش چهارم     بخش پنجم       بخش ششم 

بخش هفتم    بخش هشتم   بخش نهم    بخش دهم    بخش یازدهم   بخش دوازدهم


 

نوشته شده توسط خادم الرقیه در یکشنبه سیزدهم دی 1388 ساعت 17:8 موضوع مراسمات دهه اول محرم 1388-بیت الرقیه(س) | سایت بیت الرقیه (س) زاهدان|


مراسم عزاداری شب دوم محرم (ورودیه کربلا)1388

مراسم عزاداری شب دوم محرم (ورودیه کربلا)1388

اجرا شده در هیئت بیت الرقیه (س) زاهدان

مداحان حاج مهدی مختاری و حاج محمد رضا ناروئی
 
بخش اول   بخش دوم   بخش سوم    بخش چهارم    بخش پنجم      بخش ششم  

 
بخش هفتم   بخش هشتم    بخش نهم    بخش دهم   بخش یازدهم   بخش دوازدهم


 

نوشته شده توسط خادم الرقیه در شنبه بیست و یکم آذر 1388 ساعت 11:19 موضوع مراسمات دهه اول محرم 1388-بیت الرقیه(س) | سایت بیت الرقیه (س) زاهدان|